** โครงการนี้สำหรับผู้ยื่นแบบแสดงรายได้ปีภาษี 2561 กับกรมสรรพากร เท่านั้น
** ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 เวลา 8.00น. - 18.00น. ไม่เกิน 5 แสนราย

มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์"

ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ด้วยการสนับสนุนเงินดาวน์ 50,000 บาท ต่อราย ทั้งหมด 100,000 สิทธิ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเอง รวมถึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดาวน์บ้านให้กับประชาชน มาตรการดังกล่าว ช่วยเร่งให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจจะซื้อบ้าน สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น และช่วยกระตุ้นการลงทุนใหม่ของภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังห่วงโซ่อุปทาน ของภาคอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจไทยในภาพรวม

 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากรที่มีเงินพึงได้ประเมินในปี 2561 ไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี
 • เป็นผู้กู้หรือผู้กู้หลักกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ
 • เป็นการยื่นกู้ใหม่ (ไม่ใช่การ refinance)
 • การขอสินเชื่อ ต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัย และเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างแล้วเสร็จ ไม่รวมบ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขายของกรมบังคับคดี
 • ซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรรตามกฎหมายเท่านั้น
 • ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองและทำนิติกรรมอื่นๆ แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2562 แต่ไม่เกินวันที่ 31 มี.ค. 2563
 • มีคุณสมบัติครบตามที่โครงการกำหนด
 • เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิจากโครงการถูกต้องครบถ้วน โดยพิจารณาดังนี้
  • เมื่อโครงการได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงินที่ท่านได้ทำธุรกรรมด้วย
  • ในกรณีที่สถาบันการเงินส่งข้อมูลมาวันเดียวกัน จะพิจารณาจากวันที่จดจำนอง
  • ในกรณีที่มีผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิเกิน 100,000 ราย หากสถาบันการเงินส่งข้อมูลมาในวันเดียวกัน และการจดจำนองเป็นวันเดียวกัน จะพิจารณาให้สิทธิจากผู้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ก่อน

ลงทะเบียนผ่าน www.บ้านดีมีดาวน์.com
วันที่ 11 ธ.ค. 62-31 มี.ค. 63 ตั้งแต่เวลา
8.00 น.-18.00 น.

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว

ได้รับ SMS/E-Mail
แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก

ธอส.ได้รับข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์และโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีที่สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้กู้หลัก

สถาบันการเงินพิจารณาคำกู้
ตามกระบวนการของธนาคาร

ระบบตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงิน และส่ง SMS/E-Mail แจ้งผลการตรวจสอบ

ลงทะเบียนผ่าน www.บ้านดีมีดาวน์.com วันที่ 11 ธ.ค. 62-31 มี.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-18.00 น.

ได้รับ SMS/E-Mail
แจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก

สถาบันการเงินพิจารณาคำกู้ตามกระบวนการของธนาคาร

ระบบตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงิน และส่ง SMS/E-Mail แจ้งผลการตรวจสอบ

ธอส.ได้รับข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์และโอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชีที่สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้กู้หลัก

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว